x
sadsad x
asdasd
Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 Veri sorumlusu sıfatıyla Effeffe Pet Ürünleri ve Evcil Hayvan Yem Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak, gerçek kişi üyelerimizin kişisel verilerine istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 326255 sicil numarası ile kayıtlı, Büyükbakkalköy Mahallesi Samandıra Yolu Sokak No: 30 İç Kapı No:1 Maltepe / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Effeffe Pet Ürünleri ve Evcil Hayvan Yem Sanayi Ticaret A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak işlediğimizi bilgilerinize sunarız.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, finansal verilerinizden oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından;


   • Şirketin üyelik sözleşmelerinin ifası,
   • Hizmetin ifası ve satış süreçlerinin yönetilmesi,
   • Mama Bağışında bulunduğunuz hallerde e-sertifika düzenlenmesi,
  • Şirketimiz faaliyetlerinden, internet sitemizdeki gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar edilmeniz,

   • Şirketin devamlılığının sağlanması için süreçlerin planlanması ve icra edilmesi,

  • Şirketin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları kapsamında
  • Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

  • Altyapı ve ticari faaliyetleri yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
  • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
  • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası (kargo vs.)

  • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
  • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

  • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirket’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

  • Özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, anket ve diğer istatistiksel analizleri yapabilmek,

  • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

  • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
  • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.


Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında;

 

  • Hissedarlarımız

  • İş ortaklarımız

  • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

  • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler, bankalar,  mali müşvariler, e-fatura iş ortağı, de dahil olmak üzere hizmet ve danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler

 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız yurt içi kuruluşlar (lojistik firmaları, kargo şirketleri, internet sitesi hizmeti aldığımız kurum ve kuruluşlar vb.)

 

dahil yukarıda belirttiğimiz amaçları gerçekleştirmek üzere diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Tarafınızca yapılacak ödemelerde kredi kartı/banka kartı ile ödeme yönetimini tercih etmeniz halinde  kimlik bilgileriniz ile finansal bilgileriniz ve talep edilen diğer kişisel verileriniz ödeme ve iade işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenecek olup, bu durumda finansal verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecektir. PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenecek kişisel verilerinize ilişkin ayrıntılı bilgiye sahip olmak isterseniz https://www.paytr.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresini ziyaret edebilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişilerin açık rızası, verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, destek hizmeti verdiğimiz/aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, fiziksel mekanlar, internet sitemiz, telefon hattımız gibi her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve fiziki ve dijital ortamlarda saklanmaktadır.  

 

Kişisel verileriniz, 6098 sayılı Kanun md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 
Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesinde haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,


c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,


ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,


d) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 
Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korumaktadır. Bu maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda www.mamamax.com.tr/kvkk-basvuru-formu adresindeki  KVK Başvuru Formunu doldurarak info@mamamax.com.tr mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imza taşıyan bir dilekçe ile Büyükbakkalköy Mahallesi Samandıra Yolu Sokak No: 30 İç Kapı No:1 Maltepe / İstanbul adresine başvuru yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı effeffepeturunleri@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.